กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ >> << วิสัยทัศน์ "ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ" >>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
 
   
 
นว 0023.3/ว32295 การรับรองช่วงเวลาการปลูกสร้างสิ่งล้ำลำแม่น้ำ [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 32293 ขอเชิญชวนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประกวด ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว0023.3/ว32292 กฎกระทรวงแบบบัตรประจุำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว32287 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 32149 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 14 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/ว 954 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561  [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 32234 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม  [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 32240 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 32214 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 32151 กฎกระทรวงแบบบัตรประจุำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 14 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 31983 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่ [ 13 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ ว 31999 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ [ 14 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0029/ว31962 ขอเชิญประชุมรับฟังชี้แจงตามโครงการการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ Safety Thailand [ 13 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว31982 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว31617 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรค์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว31985 รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 14 ธ.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 31616 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 31616 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และก [ 8 ธ.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 31616 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และก [ 8 ธ.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 31616 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และก [ 8 ธ.ค. 2560 ]   
 
   
 
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ กพส. มท 0810.5/ว2834  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กพส. มท 0810.5/ว2823  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2821  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2831 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7014  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/15613-15665 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว2822  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15497-15572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูและด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15609-15612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/15666-15741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว7015  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กพส. มท 0810.5/ว2812  [ 14 ธ.ค. 2560 ]
ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท. มท 0808.3/ว6724  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว196  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2794 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การสำรวจความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2796  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2795 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท.0802.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ (ภาษีไปไหน) กศ. มท 0816.3/ว2775  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
 
 
 
         
 
อบต.นครสวรรค์ตก โครการแข่งเรือหัวตะเข้ [ 16 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3,6,7,11 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงปลาทู ประกาศจัางเหมาบุคคลธรรมดา ประจำเดือน ธันวาคม [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญลือ หมู่ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างโครงการซ่อมแซมถนน โดยขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนมวัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนมวัว รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนมวัว ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าแ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองเต่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนพร้อมเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองจิ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโปร่งตาลอย-หน้าอบต.สร [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโปร่งตาลอย-เขตหมู่ที่ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงน้ำดื่มขององค์การบริหาร [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินศาลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.พยุหะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.พยุหะ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
   
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (16 ธ.ค. 2560)    อ่าน 33912  ตอบ 218
อบต.หนองปลิง ขอเรียนถามว่า ทางสาธารณะเส้นอยู่ในความดูแลของหน่วยงานใด (16 ธ.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1222  ตอบ 132
อบต.ทับกฤชใต้ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก มลพิษทางอากาศ ต่อสังคมในชุมชน และ สุขภาพที่ไม่ดีกับคนในชุมชน (13 ธ.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ออก ถนนซอยไผ่ล้อมซอยต่างๆ ไฟแสงสว่างชำรุด (10 ธ.ค. 2560)    อ่าน 62  ตอบ 2
อบต.บ้านแก่ง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วังม้า ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ทับกฤชใต้ ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองตางู แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.โกรกพระ โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 431  ตอบ 2
อบต.ช่องแค โครงการก่อสร้างถนนถนนพูลดินจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเน (2 ธ.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 พ.ย. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก น้ำประปาการุงรังษีบึ้งอ้อน้ำเหลืองมีกลิ่นเหม็น (22 พ.ย. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (19 พ.ย. 2560)    อ่าน 5160  ตอบ 29
อบต.อ่างทอง วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ (+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอั (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
         
 
 

(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0  
((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0  
(+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอั (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 0  
สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 172  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 140  ตอบ 0  
((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 127  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 148  ตอบ 0  
โปรโมชั่น JETSADA BET แจกโบนัสวันเกิด 500 บาท (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 185  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ จบแล้วมีรายได้ดีมั่งคง เป็นอาชีพหลักได้จริง (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 180  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 223  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 168  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 177  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 338  ตอบ 0  
สมุนไพร รักษาโรค เริม งูสวัส ไฟรามทุ่ง (25 ก.พ. 2560)    อ่าน 208  ตอบ 0  
สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 193  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 680  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 796  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 687  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน