กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 148 
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 169 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 123 
 
   
 
นว 0023.3/16819 ขอทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16339 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0015/961 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว16862 ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/16755 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิก [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/527 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16777 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16797 แบบสำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานบันศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเอกชน [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว16598 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว539 ขอความร่วมมืออุดหนุนสั่งซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว16656 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/536 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว16044 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/529 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.โคกหม้อ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครอ [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/530 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ช่องแค สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครอง [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/531 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.มะเกลือ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กร [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/532 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.อ่างทอง สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กร [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว16465 ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว16475 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดอนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 16 ก.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว16473 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส้งคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรจำปีงบประมา [ 16 ก.ค. 2561 ]   
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กพส. มท 0810.5/ว2224  [ 20 ก.ค. 2561 ]
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 
   
 
 
 
 
         
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียน [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการวั [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \\\"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ\\\" [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์วัดธารลำใย [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินปลูก) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นกลางสนาม) จำนวน ๑ ชุด โดยว [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ตาราง ปปช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางสนาม จำนวน 1 ชุด [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มี [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 ต [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างติดตั้งหน้าที่ทำการ อบต.วังม [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน ประกาศผลสอบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 1.ประเภท [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นรวงผึ้งจำนวน10 ต้น [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
   
อบต.แม่วงก์ รบกวนแจ้งพนักงาน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง ถนนชำรุด (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง ถนนชำรุดมาก (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 1
อบต.ศาลาแดง มีเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานคลัง/หรือตำแหน่งอื่น (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 94  ตอบ 3
อบต.แม่วงก์ ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ ร้อย มทบ.16 (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เจริญผล ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 3887  ตอบ 23
อบต.นาขอม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.เขาดิน เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (11 ก.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 38640  ตอบ 226
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ีดิน (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
         
 
 

รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 272  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 374  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 356  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 867  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 954  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 802  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 951  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 1642  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน