กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ >> << วิสัยทัศน์ "ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ" >>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 87 
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 92 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 67 
 
   
 
นว 0023.3/ว 7113 การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
ศธ 0527.01.19/ว 477 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเ [ 23 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7112 การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7089 การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7086 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7098 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4. [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7097 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7091 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมิ [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7079 ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7080 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7004 แบบสำรวจชุมชนที่มีการจัดพื้นที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมออกกำลังกาย พ.ศ. 2561 จังหวัดนครสวรรค์  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 6921 ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6894 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยิ่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 188 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 187 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/190 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระบบ GFMIS  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/189 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 6932 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6676 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4  [ 13 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6843 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ขอแก้ไขหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นด่วนที่สุด ที่ มท0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว794 [เอกสารแนบ]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว774  [ 21 มี.ค. 2561 ]
เลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว787 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว792  [ 21 มี.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว773  [ 20 มี.ค. 2561 ]
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1535  [ 20 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1536  [ 20 มี.ค. 2561 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว765  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว739  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 20 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
 
 
 
         
 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเะอกสาร จำนวน 1 เครื่อง [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thail [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนว [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนว [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างปรับถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย โยวิธีเฉพาะ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กต 5893 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 4 สาย [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปปช.01 ดาดคอนกรีตคลองอ้ายงอน หมู่ 2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พิกุล ปร.5 ดาดคอนกรีตคลองอ้ายงอน หมู่ 2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.4 ดาดคอนกรีตคลองอ้ายงอน หมู่ 2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พิกุล ปปช.01 ยกระดับดิน ม.5 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พิกุล ปร.5 ยกระดับดิน ม.5 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
   
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (22 มี.ค. 2561)    อ่าน 1992  ตอบ 179
อบต.สระแก้ว เชิญชวนชาวตำบลสระแก้ว สร้างกระทู้ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง เว็บไซต์ ทม.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เขากะลา ตกปลา (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1052  ตอบ 3
อบต.แม่เล่ย์ ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.เขาชนกัน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก ที่ดิน อยู่ติดท่อระบายน้ำทิ้ง (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ออก กีฬา อบต. (11 มี.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.มาบแก ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 65  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง น้ำท่วมบ้าน (5 มี.ค. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า สอบถามตำแหน่งว่าง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 127  ตอบ 4
อบต.แม่วงก์ อิทธิฤิทธิ์ อาวุธ สมเด็จพระสังข์ทอง (28 ก.พ. 2561)    อ่าน 595  ตอบ 1
อบต.วังเมือง ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (28 ก.พ. 2561)    อ่าน 783  ตอบ 3
อบต.หนองกรด รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 837  ตอบ 1
อบต.บ้านแก่ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 0
         
 
 

เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 156  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0  
((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0  
(+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอั (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 162  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 156  ตอบ 0  
สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 196  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 272  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 239  ตอบ 0  
((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 242  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 241  ตอบ 0  
โปรโมชั่น JETSADA BET แจกโบนัสวันเกิด 500 บาท (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 275  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ จบแล้วมีรายได้ดีมั่งคง เป็นอาชีพหลักได้จริง (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 268  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 363  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 273  ตอบ 0  
(+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 284  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 434  ตอบ 0  
สมุนไพร รักษาโรค เริม งูสวัส ไฟรามทุ่ง (25 ก.พ. 2560)    อ่าน 300  ตอบ 0  
สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 288  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 785  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน