กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
สขร.ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
 
   
 
นว 0023.1/796 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23596 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23635 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมา [ 12 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23638 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน [ 12 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23625 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล [ 12 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว22842 การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23495 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/784 สรุปประเด็นการอบรมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/786 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.สร้อยละคร ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/787 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เขาทอง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่ว [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23528 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ศูนย์อบรมครูทางไกล [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/23299 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว23316 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 73 [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว23315 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว23313 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 56 [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว23153 การรับลงทะเบียนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว23336 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็ [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว23340 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็ [ 10 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว23268 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว22966 การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
   
 
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กค. มท 0803.3/ว3279  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว5912 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 12 ต.ค. 2561 ]
โครงการประเชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3239  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร กพส. มท 0810.6/ว3276  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3268  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว3277  [ 12 ต.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว3269  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3267  [ 12 ต.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3263  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3259  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3249 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 11 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3243  [ 11 ต.ค. 2561 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว3231 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3244 [เอกสารแนบ]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว3200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/14604  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/ว3238  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5855  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3205 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
         
 
อบต.ศาลาแดง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.จำนวน4โรงเรียนอ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ตก มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและทำบุญตักบาตรเช้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระป [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางม่วง กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาสัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กิจกรรมหลัก : 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง สา [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางม่วง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าตะโก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประจำปี พ.ศ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางม่วง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแก้ว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1/4) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแก้ว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1/3) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแก้ว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1/2) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
   
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (16 ต.ค. 2561)    อ่าน 40469  ตอบ 228
อบต.หนองกระโดน เสียงดังรบกวน (16 ต.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 1
สถ.อ.ไพศาลี แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง ติดต่อนักพัฒนาชุมชน เรื่องผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนามาลงทะเบียนท้องถิ่นใหม่ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ตาคลี ตรวจพื้นที่เลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านเพื่อกำจัดกลิ่น (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ปลัดมาใหม่ ไฟแรงแต่ทำชาวบ้านเดือดร้อน (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 5
อบต.โพธิ์ประสาท เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บึงปลาทู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ตาสัง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ศาลาแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ ทางเข้า Goldenslot เรามีลิงก์ทางเข้าคอยให้บริการ ท่าน (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองกระโดน ถนนเส้นหนองกระโดน-หนองแมว (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว วัดมงคลรัตนาราม มาตั้งถังทอดกฐิน (29 ก.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
         
 
 

รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 167  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 293  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 412  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 375  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 895  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 980  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 830  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 972  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 1659  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน