องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์