หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางไปประเทศแถบอินโดจีน ได้ยกทัพมาติดอยู่บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้ง ของตำบลทับกฤชในปัจจุบัน จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาพูดว่า ทัพติด แล้วเพี้ยนเปลี่ยนกันมาจนเป็นทับกฤช ในปัจจุบันตำบลทับกฤชใต้เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบล
ทับกฤช ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ ทับกฤชเหนือ
ทับกฤชกลาง ทับกฤชใต้ ต่อมาหมู่บ้านทับกฤชใต้ มีประชากรมากขึ้นจึงแยกการปกครองออกมา จัดตั้งเป็นตำบล และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539)
 

 
“องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลทับกฤชใต้
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแสงประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19,715 ไร่ หรือ 31.54 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 
 

 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำน่าน ดินส่วนมากเป็นดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินเหมาะแก่การทำนาเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่นา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ราบ การทำนาทำได้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน กรกฎาคม ในปีถัดไป แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลเป็นแม่น้ำน่าน บึงทับกฤช และหนองต่างๆ
 

   

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 

   
การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลทับกฤชใต้ มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ และประมง เป็นอาชีพรอง มีส่วนน้อยประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย แยกออกเป็น

อาชีพทำนา พื้นที่ทำนาประมาณ 6,495 ไร่ คิดเป็น 97% ของพื้นที่ทำการเกษตร เริ่มผลิตในเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และปุ๋ยหมักชีวภาพในนาข้าว

อาชีพทำไร่ พื้นที่ปลูกประมาณ 120 ไร่ คิดเป็น 2% ของพื้นที่ทำการเกษตร พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวโพดตัดฝัก, พริก, มะเขือ, ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ตามที่ดอนน้ำน้อย

อาชีพทำสวน พื้นที่ปลูกประมาณ 70 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่ทำการเกษตร พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ เป็นไม้ตัดดอก เช่น ดาวเรือง, รัก, มะลิ

อาชีพรับจ้าง เมื่อว่างเว้นจากการทำการเกษตร คนหนุ่ม - สาว จะเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปหางานรับจ้างทำในกรุงเทพ หรือตามเมืองใหญ่

อาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว, เป็ด, นอกจากนั้นจะเป็นไก่ และสุกร

อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา
 

     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,339 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,668 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96

หญิง จำนวน 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 50.04
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,022 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 105.87 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านกฤชทอง 131 121 252 70  
2   บ้านย่านสวาย 154 176 330 95
  3   บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 184 183 367 113  
4   บ้านดงสวาท 163 167 330 106
  5   บ้านคลองสนวน 164 161 325 108  
6   บ้านดอนสนวน 304 258 562 191
  7   บ้านทับกฤชใต้ 331 368 699 209  
8   บ้านท่าช้าง 237 237 474 130
    รวม 1,668 1,671 3,339 1,022
 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10