หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
วัดทับกฤชใต้
มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดอนสนวน
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
ธุรกิจปลูกดอกดาวเรือง
อบต.ทับกฤชใต้
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
ที่ นว 0023.3/27651 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27629 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบรายละเอียดโครการ รูปแบบรายการวงเงินงบประมาณ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27627 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจวสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27638 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27636 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27298 ดำเนินการตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (เรื่องที่ลงระบบหายไป)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27292 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการำจหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27277 หารือแนวทางปฏฺิบัติกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ขอแก้ไข)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1186 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1190 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ.2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว27561 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27522 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27304 สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมและระงับโรคฯ (มีทั้งหมด 2 ไฟล์ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป) [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว27462 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1167 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/1162 ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ (บึงเพียง) หมู่ที่ 1,5,7,9 บ้านดงเมือง (งวดที่ 2) สุดท้าย  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/7445 การใช้พื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/27352 ประชุมซักซ้อมการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขออภัยเรื่องล่าช้าครับ  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
 
   
 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
 
   
 


จ้างดำเนินการจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและติดตั้งไฟฟ้าแ [ 26 พ.ย. 2564 ]เช่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 กล้อง พร้อมกล่อง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนว [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการจัดการเล [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดก [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำ [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหาร [ 19 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยดอนส [ 8 ต.ค. 2564 ]ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลุ่ม แขกใต้ [ 8 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่ [ 8 ต.ค. 2564 ]ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงทับกฤช (นว. [ 8 ต.ค. 2564 ]ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมาบชุมแสงเลี [ 8 ต.ค. 2564 ]ค่าเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เป็นท่อประ [ 8 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
   
 
อบต.โคกเดื่อ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา (ชนิดแบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮ ซ่อมแซมถนนคันคลองชำรุด เนื่องจากเหตุ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บางม่วง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4666 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดท [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว การส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นากลาง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางขาว ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวและนายกองค์การบริหารส่วน [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจั [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและนายกองค์การบริหาร [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย รายงานสถานะการเงิน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ชุมแสง บรรยากาศ การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว สกู๊ปประชาสัมพันธ์ ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ชุมแสง บรรยากาศร้านอาหารอร่อย และสินค้าพื้นบ้าน งานลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์ ริมแม่น่ำน [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 

โอนย้าย (16 ก.ค. 2564)    อ่าน 1673  ตอบ 0  
ขออนุญาตก่อสร้าง (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 177  ตอบ 3  
จดทะเบียนพาณิชย์ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 173  ตอบ 1  
สอบถามเงินคนแก่ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 182  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 1370  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 281  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 681  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 1218  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 1756  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1489  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 1817  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 1688  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 2301  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ทับกฤชใต้