หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
วัดทับกฤชใต้
มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดอนสนวน
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
ธุรกิจปลูกดอกดาวเรือง
อบต.ทับกฤชใต้
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
นว 0023.3/ว1027 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรเเสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์เเพทย์ สาขาต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1183 เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1181 รายงานผลการปฏิบัติงานเเละผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เเละผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1186  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1187 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมเเก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว1175 การเพิ่มประสิทธิภาพการครังท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1226 ประชาสัมพันธ์ สรรหาเเละพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1220 เเจ้งเเนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1228 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1221 อนุญาตให้ นางเปรมจิตต์ ชูเลิศ ลาพักผ่อน 4 วันทำการ ตั้งเเต่ 8-11 กุมพาพันธ์ 2564 เเละให้ นายทวีศักดิ์ รอดย้อย ปฏิบัติหน้าที่เเทนในวันดังกล่าว  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว47 ขอความอนุเคราะห์ให้เเจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/1227 กำหนดหลักสูตรเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่าวยมะเร็งเเละโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช่ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 023.1/ว53 ขอความอนุเคาระห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการเเละบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/ว1309 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว1313 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/1320 การจัดการความรู้ สถ.(KM)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว01034 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 เเละฉบับที่เเก้ไขเพิ่มเติม  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1031 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1030 ส่งโปรเเกรมแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1023 การเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 
   
 
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว46  [ 11 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว45 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว44  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว43  [ 11 ม.ค. 2564 ]
 
   
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างชุดดูแลสุขภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์บร [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ [ 28 ก.ย. 2561 ]

 
 
 
   
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 266 ลว.15.01.64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 267 ลว.15.01.64 ส่งโปรเเกรมแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 268 ลว.15.01.64 การเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 269 ลว.15.01.64 โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 270 ลว.15.01.64 การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 201 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 271 ลว.15.01.64 เเนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส.ที่ นว 0023.14/ว 272 ลว.15.01.64 เเจ้งเลื่อนกำหนดการจักฝึกอบรมการจัดทำราคากลา [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 273 ลว.15.01.64 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายไ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 274 ลว.15.01.64 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ไดรับ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 275 ลว.15.01.64 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 276 ลว.15.01.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 277 ลว.15.01.64 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 278 ลว.15.01.64 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 279 ลว.15.01.64 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 280 ลว.15.01.64 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 281 ลว.15.01.64 การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 282 ลว.15.01.64 กิจกรรม Big cleaning day [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 

ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 936  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 1063  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 1523  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1313  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 1594  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 1408  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 1507  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 2085  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321,
087-311-4191
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ทับกฤชใต้