หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
วัดทับกฤชใต้
มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดอนสนวน
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
ธุรกิจปลูกดอกดาวเรือง
อบต.ทับกฤชใต้
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
นว 0023.3/23320 การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23317 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23316 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23318 การจัดส่งผลิตภัณฑ์คอลเกตและสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23319 ขอความร่วมมือดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23321 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23376 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ่งพิง  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23393 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ่งพิง  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว962 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว963 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23363 แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23366 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23368 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/965 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/967 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว23369 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว23409 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/ว975 การจัดการสัมมนาออนไลน์ (wedinars) หัวข้อ Gender Lnclusive Governance for Policy Makers  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.1/ว23410 การจัดการสัมมนาออนไลน์ (wedinars) หัวข้อ Gender Lnclusive Governance for Policy Makers  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23420 การติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLTV  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
 

   
 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
 
   
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างชุดดูแลสุขภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์บร [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ [ 28 ก.ย. 2561 ]

 
 
 
   
 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮปิดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3799 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงกา [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3798 เรื่อง การประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 2 รายการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อกลมระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก จำนว [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางตาหงาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเบี้ยว หม [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เล่ย์ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 49 รายการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 63 รายการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองเบน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 3 (245/25 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 2 รายการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4135 ลว.27.10.63 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่และสนับสนุนการป [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4133 ลว.27.10.63 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเปิดโครงการสนับสนุน [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ(งานขุดลอกวัชพืช ลำเหมือง หมู่ที่ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
   
 
 

วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 363  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 860  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 998  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 1465  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1265  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 1523  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 1363  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 1455  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 2031  ตอบ 0  

 
   
 
   


ธุรกิจดอกไม้


วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน

 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321,
087-311-4191
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ทับกฤชใต้