หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
วัดทับกฤชใต้
มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดอนสนวน
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
ธุรกิจปลูกดอกดาวเรือง
อบต.ทับกฤชใต้
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
ที่ นว 0023.3/ว10923 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/11010 แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว464 การส่งเงินสมบทเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10941 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรายต่อ)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10944 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1101 การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยากรการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11022 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11023 แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10681 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10797 การประชุมชี้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว10873 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/461 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10798 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว10801 การตรวจสอบผมสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว10597 เลื่อนการดำเนินการโครงการ  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/10607 มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID - 19)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว10764 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว10490 การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาติประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว10548 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว10546 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
   
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างชุดดูแลสุขภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์บร [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ [ 28 ก.ย. 2561 ]

 
 
 
   
 
อบต.ยางตาล [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ ชำรุด [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดิน ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองคล้า-บ้านดง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ช่องแค [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เจริญผล กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรรีพิเศษอันมีลักษณะ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เก้าเลี้ยว เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ บริเวณหน้าเขียงหมูเจ๊พร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.ชุมแสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เก้าเลี้ยว ประกาศ รายชื่อเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปีการศึ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เก้าเลี้ยว ประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพัน ธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เก้าเลี้ยว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนพฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยถั่วใต้ การแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
 
 

ขออนุญาตก่อสร้าง (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 3  
จดทะเบียนพาณิชย์ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 1  
สอบถามเงินคนแก่ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 1181  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 111  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 530  ตอบ 0  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 1058  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 1606  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1380  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 1697  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 1476  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 1570  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 2154  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321,
087-311-4191
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ทับกฤชใต้