หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
วันท้องถิ่นไทย  
 

ด้วยวันที่  18  มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น “ วันท้องถิ่นไทย “  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ผู้นำชุมชน  รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่  ๕     ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
จัดตั้งสุขาภิบาล ท่าฉลอมขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก
จึงได้ถือเอาวันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปี  เป็นวันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจาย อำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครอง
ท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 116 ท่าน