หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนสนวน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน และผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้  ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกด้านทั้งด้านสังคม สุขภาพตลอดจนเจตคติในการดำเนินชีวิตที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนเองและครอบครัวนับถือเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ และตำบลทับกฤชใต้มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 11% ของพื้นที่ อีกทั้งมีเด็กและเยาวชนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ซึ่งมีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกันศึกษาร่วมกันและรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรม การงานต่าง ๆ  ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมอาชีพทำข้าวหมกไก่ตามหลักศาสนาอิสลาม
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
3. เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และตามที่กฎหมายกำหนดมีการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างความสุขในครอบครัวและสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำกิจกรรมในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 15.53 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย