หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี ๒๕๖๕  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๗ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่จำเป็น แก่ การประเมินภาษีและประกาศ บัญชี ดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จึง แจ้งให้ท่านตรวจสอบ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

หากรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่น คำร้องขอแก้ไขได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หาก พ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่ารายการตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง แล้วจะดำเนินการประเมินค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้ท่านทราบภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อนึ่ง หากท่านได้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ภายใน 50 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 14.24 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 136 ท่าน

 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10