หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   27 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว (ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน   26 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   26 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562   26 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   26 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2561   25 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3      4