หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2