หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 


ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่การให้บริการยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

มีไฟถนนเข้าถึงหมู่บ้าน ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
(หมู่ละ 10 ดวง)

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8


โทรศัพท์บ้าน จำนวน 107 หลัง

โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1,500 เครื่อง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 

     
ประปา จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย

ประปากรมโยธา หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย

ประปา หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย

ประปากรมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา

ประปากรมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท

ประปากรมโยธา หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท

ประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน

ประปา หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน

ประปากรมโยธา หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน

ประปากรมอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤช

ประปากรมโยธา หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้
 


ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายของปลีก จำนวน 30 แห่ง

โรงงาน (ผลิตน้ำแข็ง) จำนวน 1 แห่ง


ลูกเสือ จำนวน 100 คน

แม่บ้าน จำนวน 36 คน

อสม. จำนวน 70 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 73 คน