หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 
ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมระเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน
 
จัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง
 
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม